Відділ агрохімії Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства
та агрохімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна
Presentation_Agrochemistry Department.ppt Presentation_Agrochemistry Department.ppt
Size : 5103.5 Kb
Type : ppt
   Розроблення системи удобрення садів за органічного виробництва продукції з використанням нових органічних та місцевих добрив, мікробіологічних препаратів та стимуляторів росту

    Розроблено основні принципи комплексного, збалансованого і раціонального використання добрив та біопрепаратів з метою створення конкурентоспроможного, високоефективного виробництва продукції садівництва.
    Район проведення досліджень – північно-східна частина Лівобережного Лісостепу України. Наукові дослідження складалися з двох напрямків: теоретичного – пошук і аналіз даних за літературними першоджерелами та архівними матеріалами, і практичного – проведення мікробіологічних і біохімічних досліджень ґрунту у системах удобрення садів за органічного виробництва продукції при застосуванні інтродукції активних штамів мікроорганізмів.
    Науково обґрунтовано використання прийомів активізації мікробіоти ґрунту шляхом його штучного збагачення активними селекціонованими бактеріальними культурами, які є біоагентами нових мікробних препаратів.
    Встановлено, що більшість дозволених у органічному виробництві добрив має змінний склад і достатньо тривалий період дії. Обґрунтовано доцільність завчасного та запасного їх внесення, необхідність систематичної ґрунтової та рослинної діагностики живлення, яка дозволяє запобігти виникненню розладів мінерального живлення плодових культур.
    Детально розроблено систему вимог до якості органічних добрив, що можуть застосовуватися у органічному виробництві, обґрунтовано необхідність включення до систему удобрення нових видів органо-мінеральних добрив, особливо на етапі закладення садів.
    Визначено високу ефективність застосування стимуляторів росту природного походження як засобу регулювання азотного живлення плодових культур та підвищення їхньої стійкості до захворювань.
  Разработка системы удобрения садов при органическом производстве продукции с использованием новых органических и местных удобрений, микробиологических препаратов и стимуляторов роста

     Разработаны основные принципы комплексного, сбалансированного и рационального использования удобрений и биопрепаратов с целью создания конкурентоспособного, высокоэффективного производства продукции садоводства.
     Район проведения исследований – северо-восточная часть Левобережной Лесостепи Украины. Научные исследования проводили по двум направлениям: теоретического - поиск и анализ данных по литературным первоисточникам и архивными материалами, и практического – проведение микробиологических и биохимических исследований почвы в системах удобрения садов при органическом производстве продукции, при применении интродукции активных штаммов микроорганизмов.
     Научно обосновано использование приемов активизации микробиоты почвы, путем ее искусственного обогащения активными селекционированными бактериальными культурами, которые являются биоагентами новых микробных препаратов.
     Установлено, что большинство разрешенных в органическом производстве удобрений, имеет переменный состав и достаточно длительный период действия. Обоснована целесообразность заблаговременного и запасного их внесения, необходимость систематической почвенной и растительной диагностики питания, которая позволяет предотвратить возникновение нарушения минерального питания плодовых культур.
     Подробно разработана система требований к качеству органических удобрений, которые могут применяться в органическом производстве, обоснована необходимость включения в систему удобрения новых видов органо-минеральных удобрений, особенно на этапе закладки садов.
     Установлено высокую эффективность применения стимуляторов роста природного происхождения, как средства регулирования азотного питания плодовых культур и повышения их устойчивости к заболеваниям.
  Development of fertilizer in organic orchards producing products using new organic and local fertilizers, microbiological preparations and growth promoters

     There were designed the basic principles of a comprehensive, balanced and sustainable use of fertilizers and biological products in order to create a competitive, high-performance production of horticultural products.
     The area for research was the north-eastern part of the Left Bank Forest Steppe of Ukraine. Research included two directions: a theoretical one, search and analysis of data on the literary source and archive materials, and practical one, microbiological and biochemical studies of soil fertilization systems in the gardens organic production process, the application of the introduction of active strains of microorganisms.
     Scientifically proven methods of activating the use of the soil macrobiotic, by its artificial enrichment of selected active bacterial cultures that are new biological agent’s microbial preparations.
     It is found that most of permitted organic fertilizer has a variable composition and a sufficiently long duration of action. It is expedient of early and reserves their introduction, the need for systematic soil and plant nutrition diagnosis, which can prevent the occurrence of violations of the mineral nutrition of fruit crops.
     More developed a system of requirements for quality organic fertilizer that can be used in organic production, the necessity of inclusion in the new types of system fertilizers organic-mineral fertilizers, especially during the orchards.
     Was detected the high efficiency of the use of growth promoters of natural origin as a means of regulation of nitrogen nutrition of fruit crops and increase their resistance to disease.
  Проведення моніторингових досліджень ґрунтового та рослинного покриву на території м. Бердянськ для прогнозування їх змін

     Грунт, як депонуючий компонент міського середовища відображає тривалість та інтенсивність надходження і накопичення забруднюючих речовин. Інтегральним показником екологічного стану навколишнього природного середовища можна вважати параметри зміни екологічного стану ґрунтового покриву, що обумовлюють негативні зміни фізичних, фізико-хімічних і агрохімічних властивостей ґрунту, погіршення умов життєдіяльності ґрунтової біоти, флори і фауни, порушення нормального росту і розвитку культурних рослин аж до їх загибелі.
    Метою науково-дослідної роботи є контролювання та прогнозування екологічного стану ґрунтового та рослинного покриву міста-курорту Бердянськ на основі отриманих даних базового обстеження ґрунтів та рослин проведеного у 2002 році та моніторингових спостережень у 2007, 2012 роках.
    На підготовчому етапі було проаналізовано матеріали базового обстеження 2002 року, виділено території з напруженою екологічною обстановкою та намічено найдоцільніші місця розташування площадок спостереження. Визначено, що для такого міста, як Бердянськ, мінімальна кількість моніторингових площадок складатиме 30.
    Нерівномірність техногенного розподілу металів посилюється неоднорідністю геохімічної обстановки у природних ландшафтах. У зв’язку з цим для прогнозування можливого забруднення продуктами техногенезу та попередження небажаних наслідків необхідно приймати до уваги закони міграції хімічних елементів у різних природних ландшафтах та геохімічних умовах. З огляду на це у ході польових робіт місце розташування моніторингових площадок було обрано відповідно до ступеня репрезентативності, однорідності та порушення ґрунту. Продукти техногенезу залежно від їх природи та типу ландшафту, куди вони надходять, можуть втрачати свою токсичність, трансформуватись під впливом природних процесів або зберігатись та накопичуватись.Це обґрунтовує необхідність контролювання міграційної здатності полютантів у потенційно-небезпечних у цьому відношенні місцях та закладення опорних розрізів з метою визначення величини вертикальної (радіальної) міграції.
    У пробах ґрунту визначали: рН і катіонно-аніонний склад водної витяжки з ґрунту за ГОСТ 26423-85 - ГОСТ 26428-85. Визначення вмісту рухомих форм важких металів у ґрунті проводили після екстрагування ацетатно-амонійним буферним розчином з рН = 4,8, а кислоторозчинних форм – після екстрагування 1 н НСl. Визначення вмісту важких металів у рослинних зразках проводили шляхом озолення рослин та екстрагування 1 н НСl. Вимірювання вмісту важких металів у одержаних витяжках проводили на атомно-абсорбційному спектрофотометрі “Сатурн”. Усі аналітичні роботи проведено у атестованій лабораторії інструментальних методів дослідження ННЦ ІГА
  Проведение мониторинговых исследований почвенного и растительного покрова на территории г. Бердянск для прогнозирования их изменений

     Почва, как депонирующий компонент городской среды, отражает длительность и интенсивность поступления и накопления загрязняющих веществ. Интегральным показателем экологического состояния окружающей среды можно считать параметры изменения экологического состояния почвенного покрова, обусловливающие негативне изменения физических, физико-химических и агрохимических свойств почвы, ухудшение русловий жизнедеятельности почвеннойбиоты, флоры и фауны, нарушение нормального роста и развития культурныхрастений до их гибели.
    Целью научно-исследовательской работы является контроль и прогнозирование экологического состояния почвенного и растительного покрова города-курорта Бердянск, на основе полученных данных базового обследования почв и растений проведенного в 2002 году, и мониторинговых наблюдений в 2007, 2012 годах.
    На подготовительном этапе были проанализированы материалы базового обследования 2002 года, выделено территории с напряженной экологической обстановкой и намеченыце лесообразные местарасположения площадок наблюдения. Определено, что для такого города, как Бердянск, минимальное количество мониторинговых площадок составит 30. Неравномерность техногенного распределения метал лов усиливается неоднородностью геохимической обстановки в природных ландшафтах. В связи с этим для прогнозирования возможного загрязнения продуктами техногенеза и предупреждения нежелательных последствий, не обходимо принимать вовнимание законы миграции химических элементов в различных природных ландшафтах и геохимических условиях. Учитывая это в ходе полевых работ, местоположение мониторинговых площадок было выбрано в соответствии со степеню репрезентативности, однородности и нарушения почвы.
    Продукты техногенеза в зависимости от их природы и типа ландшафта, куда они поступают, когут терять свою токсичность, трансформироваться под. влиянием природних процессов или храниться и накапливаться. Это обосновывает необходимость контроля миграционной способности загрязнителей в потенциальноопасных в этом отношении местах и заложения опорних разрезов, с целью определения величины вертикальной (радиальной) миграции.
    В пробах почвы определяли: рН и катионно-анионный состав водной витяжки из почвы по ГОСТ 26423-85 - ГОСТ 26428-85. Определение содержания подвижных форм тяжелых металлов в почве проводили после экстрагирования ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8, а кислоторастворимых форм – после экстрагирования 1 н НСl. Определение содержания тяжелых металлов в растительных образцах проводили путем озоления растений и экстрагирования 1 н НСl. Измерение содержания тяжелых металлов в полученных вытяжках проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Сатурн». Все аналитические работы проведены в аттестованной лаборатории инструментальных методов исследования ННЦ ИПА.
  Conducting of monitoring investigations of soil and vegetation on the territory of Berdyansk for predicting their changes

     The soil as a depot component of the urban environment reflects the duration and intensity of income and accumulation of pollutants.Integral indicator of the ecological state of the environment can be considered as options for changing the ecological state of the soil cover,which cause adverse changes in the physical, physic-chemical and agro-chemical properties of the soil, the deterioration of living conditions of soil biota, flora and fauna, disruption of normal growth and development of cultivated plants to their death.
    The purpose of research is to monitor and forecast ecological state of soil and vegetation of the resort town Berdyansk,based on the data base survey of soils and plantsconducted in 2002, and the monitoring observations in 2007, 2012, respectively.
    In the preparatory phase were analyzed materials baseline survey of 2002, the territory allocated to the hard environmental conditions and outline suitable location sites of observation.It was determined that for a city like Berdyansk, the minimum number of 30 monitoring plots.The uneven distribution of the metals is enhanced technogenic geochemical heterogeneity of the situation in the natural landscape.Therefore, to predict the possible contamination of food technogenesis and prevent undesirable effects, it is necessary to take into account the laws of migration of chemical elements in a variety of natural landscapes and geochemical conditions.Taking this into account during the field work, location monitoring plots were selected in accordance with the degree of representatively, uniformity and soil disturbance.
    Products technogenesis depending on their nature and the type of terrain where they come, may lose their toxicity, transformed under the influence of natural processes, or stored and accumulated.This justifies the need to control migration of contaminants in the ability of potentially dangerous, in that respect, the ground and laying the reference sections in order to determine the amount of vertical (radial) migration.
    The soil samples were determined: pH and cation-anion composition of water extraction from the soil in accordance with National Standard 26423-85 - National Standard 26428-85.Determination of mobile forms of heavy metals in the soilwas carried out after extractingammonium acetate-buffer pH 4,8, and acid-soluble forms –after extracting1 n. НСl.Determination of the content heavy metals in plant samples was carried out by ashing and extracting plant 1n. HCl.Measurement of heavy metals in the obtained hoods was performed on an atomic absorption spectrophotometer Saturn.All analytical work performed in certified laboratory instrumental methods NSC ISSAR.
   Проведення випробувань добрив «Агросол» та оцінка їхньої придатності для застосування в Україні

     Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського", як базова організація з біологічної оцінки мінеральних добрив згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 5 червня 2008 р. № 287, провів комплекс необхідних досліджень для встановлення придатності добрив «Агросол» для застосування в умовах України. У програмі випробувань була встановлена дія добрив на ріст і розвиток озимої пшениці, ріпаку, ячменю, кукурудзи, сої, соняшнику, цукрового буряку, картоплі, овочів, плодів та винограду.
     Дослідження проводилось згідно вимог чинного законодавства щодо контролю якості агрохімікатів, зокрема Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) і Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 87/95-ВР ). Згідно Постанови КМУ від 4 березня 1996 року № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» передбачається проведення державних випробувань усіх нових добрив з метою біологічної, токсикоз-гігієнічної та екологічної оцінки та розроблення нормативів їх безпечного застосування.
     «Агросол» є простим кальцієвим добривом, яке виготовляється шляхом дрібнодисперсного розмелювання природних вапняків. Основною діючою речовиною добрива є СаСО3.
     Дослідження проводили у різних ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу та Степу України на зональних типах ґрунтів: чорноземах опідзолених та типових (Коротичанське дослідне поле ННЦ «ІГА»), чорноземах типових (Граківське дослідне поле ННЦ «ІГА», дослідне поле ХНАУ, ФГ Чередниченко та СФГ «Агроном»), чорноземах звичайних (Донецька дослідна станція ННЦ ІГА), а також в умовах Криму на алювіальному ґрунті на жовто-бурому алювії (ТОВ «Адам-плюс).
  Проведение испытаний удобрений «Агросол» и оценка их соответствия для применения в Украине

     Национальный научный центр "Институт почвоведения и агрохимии имени О.Н. Соколовского", как базовая организация по биологической оценке минеральных удобрений, согласно Приказа Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 5 июня 2008 № 287, провел комплекс необходимых исследований для установления пригодности удобрений «Агросол» для применения в условиях Украины. В програмне испытаний было установлено действие удобрений на рост и развитие озимой пшеницы, рапса, ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей, плодов и винограда.
     Исследование проводилось в соответствии с требованиями действующего законодательства по контролю качества агрохимикатов, в частности, Закона Украины "О пестицидах и агрохимикаты" (86/95-ВР) и Постановления Верховной Рады Украины "О порядке введения в действие Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" (87/95-ВР). Согласно Постановлению КМУ от 4 марта 1996 года № 295 «Об утверждении Порядка проведения государственных испытаний, государственной регистрации и перерегистрации, издания перечней пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине» предусматривается проведение государственных испытаний всех новых удобрений с целью биологической, токсикоз-гигиенической и экологической оценки и разработки нормативов их безопасного применения.
     «Агросол» является простым кальциевым удобрением, которое изготавливается путем мелкодисперсного размола природных известняков. Основным действующим веществом удобрения является СаСО3.
     Исследования проводились в различных почвенно-климатических условиях Лесостепи и Степи Украины на зональных типах почв: черноземах оподзоленных и типичных (Коротычанского опытное поле ННЦ «ИПА»), черноземах типичных (Граковское опытное поле ННЦ «ИПА», опытное поле ХНАУ, ФГ Чередниченко и КФХ «Агроном»), черноземах обыкновенных (Донецкая опытная станция ННЦ «ИПА»), а также в условиях Крыма на аллювиальной почве на желто-буром аллювии (ООО «Адам-плюс).
  Testing of fertilizers "Agrosol" and to assess their fitness for Ukraine

     National Science Center "Institute for soil science and agrochemsitry research named after O.N. Sokolovsky", as the basic organization of biological evaluation of mineral fertilizers, according to the Order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine on June 5, 2008 № 287, spent the range of necessary studies to determine the suitability of fertilizers "Agrosol" for use in conditions of Ukraine.The test program was established effect of fertilizers on the growth and development of winter wheat, canola, barley, corn, soybean, sunflower, sugar beet, potatoes, vegetables, fruits and grapes.
    The study was conducted in accordance with the requirements of current legislation to control the quality of agro-chemicals, in particular the Law of Ukraine "On Pesticides and Agrochemicals" (86/95-SC) and the Resolution of the Supreme Councilof Ukraine "On the order of entry into force of the Law of Ukraine" On Pesticides and Agrochemicals "(87/95-SC). According to the Resolution of Cabinet of Ministers on March 4, 1996 № 295 "On approval of the state tests, state registration and re-registration,publication of lists of pesticides and agrochemicals permitted for use in Ukraine "provides for state testing of all new fertilizers for the purpose of biological, toxemia and hygiene and environmental assessment and the development of standards for safe use.
    "Agrosol" is a simple calcium fertilizer, which is produced by the fine grinding of natural limestone. The main active ingredient of fertilizer is CaCO3.
    The studies were conducted in different soil and climatic conditions of forest-steppe zone of Ukraine on soil types: chernozem podzolized and typical (Korotychansky experimental field NSC ISSAR),typical chernozem (Grakovsky experimental field NSC ISSAR, experimental field HNAU, AF Cherednichenko and CAF "Agronomist"), ordinary chernozem (Donetsk experimental station NSC ISSAR), as well as the conditions of the Crimea on the alluvial soil in the yellow-brown alluvium (LLC "Adam-plus).
   Основні публікації провідних співробітників відділу агрохімії

     1. Мірошниченко М.М. Науковий супровід реалізації комплексної програми розвитку АПВ Харківської області в 2010 р. (весняний комплекс робіт) / Х.: «Магда ЛТД», 2010.
     2. Мірошниченко М.М. та колектив авторів Управління якістю зерна ячменю (рекомендації) / Вид-во ХНАУ, 2010
    3. Мірошниченко М.М. та колектив авторів Забезпеченість грунтів Сумської області мікроелементами та застосування мікродобрив (рекомендації) / За ред А.І.Фатєєва, І.П. Яцука Харків: «Міськдрук», 2013.
    4. Мірошниченко М.М. та колектив авторів (за ред. А.І. Фатєєва) Застосування мікродобрив у Харківській області / Рекомендації. – КП «Міська друкарня», 2012.
    5. Мірошниченко М.М, Шедєй Л.О., Скрильник Є.В., Маклюк О.І. Система удобрення садів з використанням нових органічних та місцевих добрив, мікробіологічних препаратів та стимуляторів росту, які дозволені міжнародними стандартами органічного виробництва // Науково-практичні рекомендації. – Харків: ННЦ «ІГА», 2012.
    6. Мірошниченко М.М, Христенко А.А., Юнакова Т.А. Методичні рекомендації із сучасної системи ґрунтової діагностики живлення плодових та ягідних культур / Харків: ННЦ ІГА, 2011.
    7. Мірошниченко М.М. та колектив авторів Добрива: довідник / Вид-во ХНАУ, 2011
    8. Мирошниченко Н.Н., Сябрук О.П., Доценко А.В. Влияние систем удобрения на эмиссию СО2 из чернозема типичного // Почвоведение и агрохимия. – Минск, 2014. - № 1 (52).
    9. Мірошниченко М.М., Христенко А.О. Система удобрення сільськогосподарських культур на основі точної діагностики родючості ґрунтів Лісостепової зони //Аграрна наука – виробництву, 2014. № 1.
    10. Miroshnychenko N. (2008) Control and Assessment of the Hydrocarbon Contamination of Ukrainian Soils. Eurasian Soil Science. Vol. 41, No. 5.
    11. Miroshnychenko N. (2000) Colloidal–Chemical Diagnostics of Soil Processes. Eurasian Soil Science. Vol. 33. No. 1.
    12. Khristenko A., Miroshnychenko N., Cheshko N. (2013) Diagnostics for potassium status of soils of Ukraine. Current Advances in Agricultural Sciences. 5(1).
    13. Носко Б. С. Азотний режим ґрунтів і його трансформація в агроекосистемах. - Харків: “Міськдрук”, 2013.
    14. Носко Б.С. Закономерности формирования агрогенного профиля черноземов типичных Лесостепи Украины после распашки целины и многолетней залежи //Почвоведение. 2013. №3.
    15. Носко Б.С. Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні. – Харків: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015.
    16. Агрохімічна служба в системі факторів збереження і підвищення родючості грунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України) / С.А.Балюк, Б.С. Носко, А.С.Заришняк, М.В.Лісовий /За заг. ред. академіка НААН С.А. Балюка: Наукова доповідь. –Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2015.
    17. Балюк С.А., Носко Б.С., Гладких Е.Ю. Влияние удобрений на основные показатели эффективного плодородия типичных черноземов //Проблемы агрохимии и экологии. 2012. №1.
    18. Пат. 86728 України, МПК G1N33/24 (2006.01). Спосіб визначення тривалості післядії фосфорних добрив / Гладкіх Є.Ю., Христенко А.О., Носко Б.С.; власник ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». – Заявлений 01.07.2013, опублікований 10.01.2014, Бюл. № 1. – 8 с.
    19. Khristenko A.A. Ivanova S. E. Diagnosis accuracy improvement of the phos-phate status of Ukrainian soils//Better crops Vol. 96.2012 № 2 р.5-7.
    20. Христенко A.А., Иванова С.Е., Гладких Е.Ю., Истомина Ю.А. Калийное состояние почв Украины и эффективность калийных удобрений // Питание растений /Вестник Международного института питания растений. 2012 - № 4.- С.2-5.
    21. Христенко A.А. Использование национальных стандартов для диагностики азотного, фосфатного и калийного состояния почв Украины //Агрохимия. - 2014. -№ 7.- С.75-83.
    22. Miroshnychenko M. M., Hladkikh Ye. Yu., Revtye A. V., Halushka S. V., Mykhal'ska L. M., Schwartau В. V. Use of anhydrous ammonia in improving the nitrogen utilization efficiency in winter wheat plantings // Agricultural science and practice. – 2014. - Issue No. 1
    23. Nosko B.S., Gladkikh E.Yu., Babynin V.I. Agrogene evolution of chernozems typical agrochemical parameters // J. Agrochemistry and soil science. 2014. Issue No. 81.
    24. Носко Б.С., Гладких Е.Ю. Экологические последствия применения высоких доз минеральных удобрений на черноземе типичном // Проблемы агрохимии и экологии. - 2013. - № 2.
    25. Шедей, Л. А. Влияние биоорганических удобрений на урожай сельскохозяйственных культур и его качество / Л. А. Шедей // Вісник ХДАУ. - 2001. - № 1.
    26. Шедєй, Л. О. Вплив різних систем землеробства на показники мікробіологічної активності чорнозему типового / Л. О. Шедєй // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. темат. наук. зб. [Текст]. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського”. – 2001. – Вип. 61.
    27. Особливості технологій одержання екологічно чистої продукції / В. І. Кисіль, Л. О. Шедєй, Р. В. Акімова // Матеріали V Симпозіуму Україна – Австрія “Сільське господарство: наука і практика”. – К.: ЗАТ ”Нічлава”. – 2004.
    28. Шедєй, Л. О. Вплив різних систем землеробства на гумусовий стан чорнозему опідзоленого / Л. О. Шедєй // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. темат. наук. зб. [Текст]. - Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського”. – 2004. – Вип. 65.
    29. Kysil Volodymyr, Shediei Larysa, Sierokurov Yuri, Akimova Raisa. “The inadequate changes of humus qualitative structure of Ukrainian chernozems under the long-term application of traditional and organic agriculture methods.” Practical Solutions for Managing Optimum C and N Content in Agricultural Soils IV : Abstracts an international workshop, Prague, 20-22 June 2007. Prague: Crop Research Institute, 2007: 39.
    30. Управління якістю зерна ячменю : Рекомендації / За ред. д-ра біол. наук М.М. Мірошниченка. – Харків : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2010.
    31. Методика оперативної рослинної діагностики мінерального живлення плодових культур : Науково-методичне видання. / Мирошниченко М.М., Шедєй Л.О., Панасенко Є.В., Христенко А.О. - Харків : ННЦ «ІГА». – 2012.
    32. Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України / За наук. ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва. – К. : Аграрна наука, 2012.
    33. Теорія і практика грунтоохоронного моніторингу / За наук. редакц. М.М. Мірошниченка. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2016
   Основные публикации ведущих сотрудников отдела агрохимии

     1. Мирошниченко Н.Н. Научное сопровождение реализации комплексной программы развития АПП Харьковской области в 2010г. (Весенний комплекс работ) / Х.: «Магда ЛТД», 2010.
    2. Мирошниченко Н.Н. и коллектив авторов Управление качеством зерна ячменя (рекомендации) / Изд-во ХНАУ, 2010
    3. Мирошниченко Н.Н. и коллектив авторов Обеспеченность почв Сумской области микроэлементами и применение микроудобрений (рекомендации) / Под ред А.И.Фатеева, И.П. Яцука Харьков: «Міськдрук» 2013.
    4. Мирошниченко Н.Н. и коллектив авторов (под ред. А.И. Фатеева) Применение микроудобрений в Харьковской области / Рекомендации. - КП «Городская типография», 2012.
    5. Мирошниченко Н.Н, Шедей Л.А., Скрыльник Е.В., Маклюк Е.И. Система удобрения садов с использованием новых органических и местных удобрений, микробиологических препаратов и стимуляторов роста, которые разрешены международным стандартам органического производства // Научно-практические рекомендации. - Харьков: ННЦ «ИПА», 2012.
    6. Мирошниченко Н.Н., Христенко А.А., Юнакова Т.А. Методические рекомендации по современной системе почвенной диагностики питания плодовых и ягодных культур / Харьков: ННЦ ИПА 2011.
    7. Мирошниченко Н.Н. и коллектив авторов Удобрения: справочник / Изд-во ХНАУ 2011
    8. Мирошниченко Н.Н., Сябрук О.П., Доценко А.В. Влияние систем удобрения на эмиссию СО2 из чернозема типичного // Почвоведение и агрохимия. - Минск, 2014. - № 1 (52).
    9. Мирошниченко Н.Н., Христенко А.А. Система удобрения сельскохозяйственных культур на основе точной диагностики плодородия почв лесостепной зоны // Аграрная наука - производству, 2014, № 1.
    10. Miroshnychenko N. (2008) Control and Assessment of the Hydrocarbon Contamination of Ukrainian Soils. Eurasian Soil Science. Vol. 41, No. 5.
    11. Miroshnychenko N. (2000) Colloidal–Chemical Diagnostics of Soil Processes. Eurasian Soil Science. Vol. 33. No. 1.
    12. Khristenko A., Miroshnychenko N., Cheshko N. (2013) Diagnostics for potassium status of soils of Ukraine. Current Advances in Agricultural Sciences. 5(1).
    13. Носко Б.С. Азотный режим почв и его трансформация в агроэкосистемах. - Харьков: "Миськдрук", 2013.
    14. Носко Б.С. Закономерности формирования агрогенного профиля черноземов типичных лесостепи Украины после распашке целины и многолетней залежи // Почвоведение. 2013. №3.
    15. Носко Б.С. Страницы истории агрохимических исследований в Украине. - Харьков: ООО «Щедра садиба плюс», 2015.
    16. Агрохимическая служба в системе факторов сохранения и повышения плодородия почв (к 50-летию основания агрохимслужбы Украины) / С.А. Балюк, Б.С. Носко, А.С. Заришняк, Н.В. Лисовой / Под общ. ред. академика УААН С.А. Балюка: Научный доклад. -Харьков ООО «Смугаста типография», 2015.
    17. Балюк С.А., Носко Б.С., Гладких Е.Ю. Влияние удобрений на основные показатели эффективного плодородия типичных черноземов // Проблемы агрохимии и экологии. 2012. №1.
    18. Пат. 86728 Украина, МПК G1N33 / 24 (2006.01). Способ определения продолжительности последействия фосфорных удобрений / Гладких Е.Ю., Христенко А.А., Носко Б.С.; владелец ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского». - Заявленный 01.07.2013, опубликован 10.01.2014, Бюл. № 1.
    19. Khristenko A.A. Ivanova S.E. Diagnosis accuracy improvement of the phos-phate status of Ukrainian soils//Better crops Vol. 96.2012 № 2 20. Христенко A.А., Иванова С.Е., Гладких Е.Ю., Истомина Ю.А. Калийное состояние почв Украины и эффективность калийных удобрений // Питание растений /Вестник Международного института питания растений. 2012 - № 4
    21. Христенко A.А. Использование национальных стандартов для диагностики азотного, фосфатного и калийного состояния почв Украины //Агрохимия. - 2014. -№ 7
    22. Miroshnychenko M. M., Hladkikh Ye. Yu., Revtye A. V., Halushka S. V., Mykhal'ska L. M., Schwartau В. V. Use of anhydrous ammonia in improving the nitrogen utilization efficiency in winter wheat plantings // Agricultural science and practice. – 2014. - Issue No. 1
    23. Nosko B.S., Gladkikh E.Yu., Babynin V.I. Agrogene evolution of chernozems typical agrochemical parameters // J. Agrochemistry and soil science. 2014. Issue No. 81.
    24. Носко Б.С., Гладких Е.Ю. Экологические последствия применения высоких доз минеральных удобрений на черноземе типичном // Проблемы агрохимии и экологии. - 2013. - № 2.
    25. Шедей, Л. А. Влияние биоорганических удобрений на урожай сельскохозяйственных культур и его качество / Л. А. Шедей // Вісник ХДАУ. - 2001. - № 1.
    26. Шедей, Л. А. Влияние различных систем земледелия на показатели микробиологической активности чернозема типичного / Л. А. Шедей, // Агрохимия и почвоведение. Межвед. темат. наук. сб. [Текст]. - Харьков: ННЦ "ИПА им. А.Н. Соколовского". - 2001. - Вып. 61.
    27. Особенности технологий получения экологически чистой продукции / В. И. Кисиль, Л. А. Шедей, Р. В. Акимова // Материалы V симпозиума Украины - Австрия "Сельское хозяйство: наука и практика". - М .: ЗАО "Ничлава". - 2004.
    28. Шедей, Л. А. Влияние различных систем земледелия на гумусовое состояние чернозема оподзоленного / Л.А. Шедей // Агрохимия и почвоведение. Межвед. темат. наук. сб. [Текст]. - Харьков: ННЦ "ИПА им. А.Н. Соколовского". - 2004. - Вып. 65.
    29. Kysil Volodymyr, Shediei Larysa, Sierokurov Yuri, Akimova Raisa. “The inadequate changes of humus qualitative structure of Ukrainian chernozems under the long-term application of traditional and organic agriculture methods.” Practical Solutions for Managing Optimum C and N Content in Agricultural Soils IV : Abstracts an international workshop, Prague, 20-22 June 2007. Prague: Crop Research Institute, 2007: 39.
    30. Управление качеством зерна ячменя: Рекомендации / Под ред. д-ра биол. наук Н.Н. Мирошниченко. - Харьков: ХНАУ им. В.В. Докучаева. - 2010.
    31. Методика оперативной растительной диагностики минерального питания плодовых культур: Научно-методическое издание. / Мирошниченко Н.Н., Шедей Л.А., Панасенко Е.В., Христенко А.А. - Харьков: ННЦ «ИПА». - 2012.
    32. Стратегия сбалансированного использования, воспроизводства и управления грунтовыми ресурсами Украины / Под науч. ред. С.А. Балюка, В.В. Медведева. - М.: Аграрная наука, 2012.
    33. Теория и практика почвоохранного мониторинга / Под научн. редакц. Н.Н. Мирошниченка. – Х. : ФОП Бровин О.В., 2016
   Main publications of leading employees of the department of agricultural chemistry

     1. Miroshnichenko N.N. Scientific support of the implementation of an integrated development program ANC Kharkov region in 2010. (Spring range of works) / Kh .: "Magda LTD", 2010.
    2. Miroshnichenko N.N. and the team of authors of quality management barley (recommendations) / Publ KNAU 2010
    3. Miroshnichenko N.N. and the team of authors Provision of soil Sumy region microelements and the use of micronutrients (recommendations) / Ed A.I. Fateev, I.P. Yatsuk, Kharkov "Mіskdruk" 2013
    4. Miroshnichenko N.N. and the team of authors (Ed A.I. Fateev) Use of micronutrients in the Kharkov region / Recommendation. - KP "Urban typography", 2012.
    5. Miroshnichenko N.N., Shedey L.A., Skrylnik E.V., Maklyuk E.I. The system of fertilizer gardens using new organic and local fertilizers, microbiological preparations and growth stimulants, which allowed the international standards for organic production // Scientific and practical advice. - Kharkov: NSC "ISSAR", 2012.
    6. Miroshnichenko N.N., Khristenko A.A., Yunakova T.A. Methodical recommendations for the modern system of soil nutrition diagnosis of fruit and berry crops / Kharkov: NSC "ISSAR", 2011.
    7. Miroshnichenko N.N. and the team of authors Fertilizers: dictonary / Publ KNAU, 2011
    8. Miroshnichenko N.N., Syabruk O.P., Dotsenko A.V. Effect of fertilization systems on CO2 emissions from typical chernozem // Soil Science and Agricultural Chemistry. - Minsk, 2014. - № 1 (52).
    9. Miroshnichenko N.N., Khristenko A.A. The system of fertilizer crops on the basis of an accurate diagnosis of fertility of soils of forest-steppe zone // Agricultural science - production, 2014, № 1.
    10. Miroshnychenko N. (2008) Control and Assessment of the Hydrocarbon Contamination of Ukrainian Soils. Eurasian Soil Science. Vol. 41, No. 5.
    11. Miroshnychenko N. (2000) Colloidal–Chemical Diagnostics of Soil Processes. Eurasian Soil Science. Vol. 33. No. 1.
    12. Khristenko A., Miroshnychenko N., Cheshko N. (2013) Diagnostics for potassium status of soils of Ukraine. Current Advances in Agricultural Sciences. 5(1).
    13. Nosko B.S. The nitrogen regime of soils and its transformation into agro-ecosystems. - Kharkov: "Miskdruk" 2013.
    14. Nosko B.S. Laws of formation agrogenic profile of chernozem typical forest-steppe of Ukraine after the plowing of virgin and long-term lode // Soil science. 2013. №3.
    15. Nosko B.S. Pages of history agrochemical research in Ukraine. - Kharkiv LLC "Schedra sadiba plus", 2015.
    16. Agrochemical Service in the system factors in the preservation and improvement of soil fertility (the 50th anniversary of Ukraine agrochemical service) / S.A. Baluk, B.S. Socks, A.S. Zarishnyak, N.V. Lisovoy / Under total. Ed. Academician UAAS S.A. Baljuka: Scientific report. - Kharkov LLC "Smygasta printing", 2015.
    17. Baluk S.A., Nosko B.S., Gladkikh E.Y. Effect of fertilizers on the of key performance indicators of fertility typical chernozem // Problems of agricultural chemistry and ecology. 2012. №1.
    18. Pat. 86728 Ukraine, IPC G1N33 / 24 (2006.01). The method for determining the duration of the aftereffect of phosphorus fertilizers / Gladkikh E.Y., Khristenko A.A., Nosko B.S. the owner of the NSC "Institute of Soil Science and Agricultural Chemistry named after A.N. Sokolovsky"- Statements 01.07.2013, published 10.01.2014, Bull. № 1.
    19. Khristenko A.A., Ivanova S.E. Diagnosis accuracy improvement of the phos-phate status of Ukrainian soils//Better crops Vol. 96.2012 № 2
    20. Khristenko A.A., Ivanova S.E., Gladkikh E.Y., Istomina U.A. Potassium state of soils of Ukraine and the effectiveness of of potassium fertilizers // Nutrition plants / Bulletin of the International Plant Nutrition Institute. 2012 - № 4
    21. Khristenko A.A. The use of national standards for the diagnosis of nitrogen, phosphate and potassium states of soils of Ukraine // Agrochemistry. - 2014. -№ 7
    22. Miroshnychenko M. M., Gladkikh Ye. Yu., Revtye A. V., Halushka S. V., Mykhal'ska L. M., Schwartau В. V. Use of anhydrous ammonia in improving the nitrogen utilization efficiency in winter wheat plantings // Agricultural science and practice. – 2014. - Issue No. 1
    23. Nosko B.S., Gladkikh E.Yu., Babynin V.I. Agrogene evolution of chernozems typical agrochemical parameters // J. Agrochemistry and soil science. 2014. Issue No. 81.
    24. Nosko B.S., Gladkikh E.Y. Ecological effects of high doses of mineral fertilizers on chernozem typical // Problems of agricultural chemistry and ecology. - 2013. - № 2.
    25. Shediei Larysa. “The influence of bioorganic fertilizers on crop yields and its quality.” Visnik KHNAU. Kharkiv: KHNAU. # 1 2001
    26. Shediei Larysa. “The influence of different farming systems on microbiological parameters of typical chernozem.” Agrochemistry and Soil Science. Kharkiv: NSC ISSAR. Issue 61 2001.
    27. Kisel Volodymyr, Akimova Raisa, Shediei Larysa. “Features of technologies of ecologically pure products.” Proceedings of the V Symposium Ukraine-Austria "Agriculture: Science and Practice". Kyiv: Nichlava, 2004: 156.
    28. Shediei Larysa. “The influence of different farming systems on the humus state of podzolic chernozem.” Agrochemistry and Soil Science. - Kharkiv: NSC ISSAR. Issue 65 2004
    29. Kysil Volodymyr, Shediei Larysa, Sierokurov Yuri, Akimova Raisa. “The inadequate changes of humus qualitative structure of Ukrainian chernozems under the long-term application of traditional and organic agriculture methods.” Practical Solutions for Managing Optimum C and N Content in Agricultural Soils IV : Abstracts an international workshop, Prague, 20-22 June 2007. Prague: Crop Research Institute, 2007
    30. Miroshnichenko Mykola, Shediei Larysa, et al. “Quality management of barley: Recommendation.” Kharkiv: KHNAU, 2010.
    31. Miroshnichenko Mykola, Shediei Larysa, Panasenko Yevgen, Khristenko Anatoliy. “Methods of operational plant diagnostic of mineral nutrition of fruit crops: Scientific and methodological publications.” Kharkiv: NSC ISSAR, 2012.
    32. Balyuk Svyatoslav, Medvedev Vitaliy, Shediei Larysa, et al. “Strategy for sustainable use, restoration and management of soil resources of Ukraine.” Kyiv: Agricultural Science, 2012.
    33. Theory and practice soil conservation monitoring / For Science. editors. M.M. Miroshnichenko. - X: FOP Brovin O.V. 2016.
Завідувач відділу: доктор біол. наук Мірошниченко Микола Миколайович
Роб. тел.: +038(057) 704-16-64.
E-mail: ecosoil@meta.ua
Національний Науковий Центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», вул.Чайковського, 4, ННЦ "ІГА", м. Харків, 61024, Україна
http://www.issar.com.ua
 

Make a free website with Yola