Our Department - Наш відділ
Відділ агрохімії Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»,
м. Харків, Україна

   Історія відділу

  Відділ існує та функціонує з 1 січня 2011 року, коли об'єднали дві лабораторії - лабораторію екології ґрунтів та біоземлеробства (створена 3 квітня у 1989 року на основі наказу № 37-к Південного відділення ВАСГНІЛ відповідно розпорядження Ради міністрів Української РСР) та лабораторію агрохімії (створена у 1969 році на основі наказу Південного відділення ВАСГНІЛ).У своїй діяльності відділ керується нормативно-правовими актами України, наказами директора ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» та рішеннями Вченої Ради. Відділ забезпечений фахівцями, які мають необхідну професійну підготовку. До штату відділу входять: завідувач відділу, головний науковий співробітник, 2 провідні наукові співробітника, 3 старші наукові співробітника, 4 наукових співробітника, 5 провідних інженерів.
  Завідувачем лабораторії з 1969 до 1996 року був доктор сільськогосподарських наук Носко Борис Семенович. Під керівництвом професора Б.С. Носко були проведені агрохімічні обстеження ґрунтів у всіх адміністративних районах України, розроблені картограми рухомих форм фосфору і калію ґрунті. На підставі цих даних було розроблено агрохімічне районування сільськогосподарських зон України. Результати лабораторних досліджень широко застосовуються у виробництві. Вони були використані в зональних рекомендаціях щодо ефективного використання добрив і наукових засадах сільськогосподарського виробництва, також знайшли своє відображення в багатьох монографіях. Під керівництвом професора Носко була розроблена агрономічна, агрохімічна і агроекологічна оцінка ефективності фосфоритного борошна з найбільш поширених і розвіданих родовищ.
  З 1996 до 2011 року лабораторію очолював кандидат с.-г. наук Анатолій Олександрович Христенко. Протягом цього часу, були розроблені чотири нових національних стандарти України для методів визначення рухомих форм фосфору і калію у ґрунті. Створена автоматизована агрохімічна інформаційна база даних властивостей ґрунту, досліджено основні закономірності динаміки поживних речовин у ґрунті, враховуючи теоретичне обґрунтування цього процесу, створений прогноз еволюції фосфору і калію у ґрунтах України на 2005 і 2010рік.
  У 2011 році лабораторія булла перетворена у відділ агрохімії шляхом об'єднання двох лабораторій: агрохімії та біоземлеробства. З цього часу і до цих пір відділ очолює доктор біологічних наук Миколай Миколайович Мірошниченко. Сьогодні відділ агрохімії займається широким колом питань, спрямованих на вирішення проблем ефективності добрив та збереження родючості ґрунтів, розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції та механізмів її популяризації в Україні, діагностикою та моніторингом якості ґрунтів у рамках традиційного і альтернативного сільського господарства. Крім того, діяльність відділу агрохімії спрямована на встановлення закономірностей еволюції ґрунтової родючості в сучасних умовах, вдосконалення методів діагностики та прогнозування грунтового стану, а також екологічних аспектів використання добрив.

   История отдела
  Отдел существует и функционирует с 1 января 2011 года, когда объединили две лаборатории – лабораторию экологии почв и биоземледелия (создана 3 апреля 1989 года на основании приказа № 37-к Южного отделения ВАСХНИЛ в соответствии с распоряжением Совета министров Украинской ССР) и лабораторию агрохимии (создана в 1969 году на основании приказа Южного отделения ВАСХНИЛ). В своей деятельности отдел руководствуется нормативно-правовыми актами Украины, приказами директора ННЦ «ИПА имени А.Н. Соколовского» и решениями Ученого Совета. Отдел обеспечен специалистами, которые имеют необходимую профессиональную подготовку. В штат отдела входят: заведующий отделом, главный научный сотрудник, 2 - ведущих научных сотрудника, 3 - старших научных сотрудника, 4 - научных сотрудника, 5 - ведущих инженеров.
  Заведующим лабораторией с 1969 по 1996 год был доктор сельскохозяйственных наук Носко Борис Семенович. Под руководством профессора Б.С. Носко были приведены агрохимические обследования почв во всех административных районах Украины, разработаны картограммы подвижных форм фосфора и калия почве. На основании этих данных было разработано агрохимическое районирование сельскохозяйственных зон Украины. Результаты лабораторных исследований широко применяются в производстве. Они были использованы в зональных рекомендациях по эффективному использованию удобрений и научных основах сельскохозяйственного производства, также нашли свое отражение во многих монографиях. Под руководством профессора Носко была разработана агрономическая, агрохимическая и агроэкологическая оценка эффективности фосфоритной муки из наиболее распространенных и разведанных месторождений.
  С 1996 по 2011 год лабораторию возглавлял кандидат с.-г. наук Анатолий Александрович Христенко. В течение этого времени, были разработаны четыре новых национальных стандарта Украины для методов определения подвижных форм фосфора и калия в почве. Создана автоматизированная агрохимическая информационная база данных свойств почвы, изучены основные закономерности динамики питательных веществ в почве, учитывая теоретическое обоснование этого процесса, создан прогноз эволюции фосфора и калия в почвах Украины на 2005 и 2010 год.
  В 2011 году лаборатория была преобразована в отдел агрохимии путем объединения двух лабораторий: агрохимии и биоземледелия. С этого времени и до сих пор отдел возглавляет доктор биологических наук Николай Николаевич Мирошниченко. Сегодня отдел агрохимии занимается широким кругом вопросов, направленных на решение проблем эффективности удобрений и сохранения плодородия почв, развития органического производства сельскохозяйственной продукции и механизмов ее популяризации в Украине, диагностикой и мониторингом качества почв в рамках традиционного и альтернативного сельского хозяйства. Кроме того, деятельность отдела агрохимии направлена на установление закономерностей эволюции почвенного плодородия в современных условиях, совершенствование методов диагностики и прогнозирования почвенного состояния, а также экологических аспектов использования удобрений.

   Department History
  The Department was founded January 1, 2011, when two laboratories, the Laboratory of Soil Ecology and Biosaline Agriculture (it was established April 3, 1989 after the order of No. 37-k the South Branch of the Academy of Agricultural Sciences, in accordance with the decree of the Council of Ministers of the Ukrainian SSR) and the Laboratory of Agricultural Chemistry (it was established in 1969 after the order of the Southern Branch of the Academy of Agricultural Sciences), were consolidated. In it’s activity the Department is guided by the laws of Ukraine, the orders of Director of NSC "ISSAR named after O.N. Sokolovsky" and due to the votes of the Academic Council. The department is provided with the experts who have the appropriate certificate. The staff of the Department are: Chief of the Department, Chief Scientific Officer, Leading researchers (2), Senior Researchers (3), Researchers (4), Leading Engineers (5).
  From 1969 to 1996 Dr. Sc. Agr. Nosko, Boris S., was the Chief of the Laboratory. Under the guidance of Professor Nosko the agrochemical soil survey in the whole administrative regions of Ukraine were carried out, and the cartograms mobile phosphorus and potassium soil were elaborated. On the basis of these data, we developed agrochemical zoning of the agricultural zones of Ukraine. The results of the laboratory tests are widely used in the producing the agricultural products. They have been used in the zonal recommendations for the effective use of fertilizers and the scientific basis of agricultural production, as reflected in many monographs. Under the guidance of Professor Nosko the agronomic, agrochemical and agro-ecological evaluation of the efficiency of phosphate fertilizer for the most common and explored deposits was designed.
  From 1996 to 2011 Ph. Dr. Khristenko, Anatoly managed the Laboratory. Thereat four new Ukrainian National Standard methods for the determining the mobile phosphorus and potassium in the soil were worked out. An automated information database for the agrochemical soil properties was designed; the basic regularities for the dynamics of nutrients in the soil were studied. With the help of the theoretical justification of the process, a forecast of the evolution of phosphorus and potassium in the soil of Ukraine was made for 2005 and 2010 years.
  In 2011, the laboratory was transformed into the Department of Agricultural Chemistry by consolidation of two laboratories: agrochemicals and Biosaline Agriculture. Thereat until now Dr. Biol. Sci. Miroshnychenko, Mykola is the Chief of the Department. Today, the Department is engaged in a wide range of agricultural chemistry issues aimed to address the efficiency of fertilizers and soil conservation, the development of organic production of agricultural products and the mechanisms of its popularization in Ukraine, the diagnostics and monitoring of the soil quality in the traditional and alternative agriculture. As well the activity of the Department of Agricultural Chemistry aimed at (i) the establishing regularities of the soil fertility evolution in the modern conditions, (ii) the improving the methods of the diagnostics and forecasting the soil state, as well as (iii) the environmental aspects under the using of the fertilizers.
Найбільш відомі фахівці, що працюють у підрозділі
Наиболее известные специалисты, работающие в подразделении
The most well-known professionals working in subsection

ecosoil@meta.ua

   Мірошниченко Микола Миколайович, зав. відділу, доктор біол. наук, ст.н.співробітник. Член спеціалізованих вчених рад, а також вченої ради ННЦ ІГА. Основні напрями наукової діяльності: охорона ґрунтів від техногенного забруднення, стійкість ґрунтів до антропогенних навантажень, управління якістю ґрунтів і рослинницької продукції.
  Мирошниченко Николай Николаевич, зав. отдела, доктор биол. наук, ст.н. сотрудник. Член специализированных ученых советов, а также ученого совета ННЦ ИПА. Основные направления научной деятельности: охрана почв от техногенного загрязнения, устойчивость почв к антропогенным нагрузкам, управления качеством почв и растительной продукции.
  Miroshnychenko Mykola Mykolajovych, Chief of the Department, Doctor of biological sciences, senior researcher. Member of specialized academic councils and the academic council NSC ISSAR. Main directions of scientific activity: protection from man-made pollution of soil, soil resistance to anthropogenic stress, soil quality management and crop production.

nosborsem@bk.ru

  Носко Борис Семенович, професор, доктор с.-г. наук. Член спеціалізованої вченої ради, а також вченої ради ННЦ ІГА, академік УААН, академік Української екологічної академії. Основні напрями наукової діяльності: розробка теоретичних і практичних основ мінерального живлення сільськогосподарських культур, вивчення антропогенної еволюції родючості ґрунтів.
  Носко Борис Семенович, профессор, доктор с.-х. наук. Член специализированного совета, а также ученого совета ННЦ ИПА, академик УААН, академик Украинской экологической академии. Основные направления научной деятельности: разработка теоретических и практических основ минерального питания сельскохозяйственных культур, изучение антропогенной эволюции плодородия почв.
  Nosko Borys Semenovich, Academician NAAS, Doctor of agricultural sciences, Chief Researcher. Member of specialized academic councils and the academic council NSC ISSAR. Main directions of scientific activity: development of theoretical and practical bases of mineral nutrition of crops, the study of anthropogenic evolution in soil fertility.

Khristenko.an@mail.ru

  Христенко Анатолій Олександрович, канд. с.-г. наук, ст.н.співробітник. Член вченої ради ННЦ ІГА. Основні напрями наукової діяльності: встановлення закономірностей еволюції фосфатного і калійного стану ґрунтів різних біогеоценозів, вдосконалення діагностики показників родючості ґрунтів, підвищення ефективності застосування добрив.
  Христенко Анатолий Александрович, канд. с.-х. наук, ст.н. сотрудник. Член ученого совета ННЦ ИПА. Основные направления научной деятельности: установление закономерностей эволюции фосфатного и калийного состояния почв различных экосистем, совершенствования диагностики показателей плодородия почв, повышение эффективности применения удобрений.
  Khristenko Anatoly Alexandrovich, PhD agricultural science, senior research. Member of the academic council of the NSC IPA. Main directions of scientific activity: establishing patterns of evolution of phosphate and potash status of soils of different ecosystems, improving the diagnostic indicators of soil fertility, improving the efficiency of fertilizer use.
  Панасенко Євгеній Володимирович, канд. с.-г. наук, ст. н. співробітник. Основні напрями наукової діяльності: розробка методів оперативної діагностики живлення сільськогосподарських культур, діагностика макро- та мікроелементного живлення рослин, науково експертна оцінка змін родючості ґрунту.
  Панасенко Евгений Владимирович, канд. с.-х. наук, ст. н. сотрудник. Основные направления научной деятельности: разработка методов оперативной диагностики питания сельскохозяйственных культур, диагностика макро- и микроэлементного питания растений,научно экспертная оценка изменений плодородия почвы.
  Panasenko Eugene Vladimirovich, PhD. agricultural science, senior research. Main directions of scientific activity: development of methods for rapid diagnosis of agricultural crops, diagnosis macro and trace element nutrition of plants, scientific expert evaluation changes of soil fertility.

ye.hladkikh@ukr.net

  Гладкіх Євгенія Юріївна, канд. с.-г. наук, ст. н. співробітник. Основні напрями наукової діяльності: оптимізація систем удобрення сільськогосподарських культур; антропогенна еволюція азотного, фосфатного та калійного фондів чорнозему; екологічні аспекти застосування добрив; вплив післядії добрив на властивості ґрунтів України.
  Гладких Евгения Юрьевна, канд. с.-х. наук, ст. н. сотрудник. Основные направления научной деятельности: оптимизация систем удобрения сельскохозяйственных культур; антропогенная эволюция азотного, фосфатного и калійного фондов чернозема; экологические аспекты применения удобрений; влияние последействия удобрений на свойства почв Украины.
  Hladkikh Yevheniia Yurevna, PhD. Agricultural science, senior research. Main directions of scientific activity: optimization of fertilizer systems of the agricultural plants; anthropogenic evolution of the nitrogen, phosphate and potassium found of chernozems; environmental aspects of the use of fertilizers; influence of fertilizers after effect on properties of soils of Ukraine.
Завідувач відділу: доктор біол. наук Мірошниченко Микола Миколайович
Роб. тел.: +038(057) 704-16-64.
E-mail: ecosoil@meta.ua
Національний Науковий Центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», вул.Чайковського, 4, ННЦ "ІГА", м. Харків, 61024, Україна
http://www.issar.com.ua
 

Make a free website with Yola